• ON-LINE VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM

     • Prvý Žiarsky online veľtrh cvičných firiem v poradí už 25.  veľtrh cvičných firiem, ktorého partnerom bolo aj Slovenské centrum cvičných firiem zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, sa uskutočnil v čase stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19 po prvý raz online na platforme Teams 24. marca 2021.

      Organizátorom podujatia bola Súkromná Obchodná akadémia DSA. Na veľtrhu sa zúčastnilo celkom 32 cvičných firiem z 12 škôl,  čo nás veľmi teší. Boli to cvičné firmy  z OA a SOŠ od Bratislavy až po Košice. Súčasťou veľtrhu boli aj tento rok súťaže cvičných firiem,  a to v kategóriách  e-prezentácia,  slogan a logo. Súťaž „Najlepšia prezentácia“  bola prezentované naživo a potom vyhodnotené porotou. Príspevky do ďalších kategórií boli zaslané  do 12. marca 2021 a porota ich hodnotila v predstihu. Všetky kategórie súťaží hodnotil jeden zástupca zo školy, za Ekonomickú univerzitu Bratislava Ing. Ľudmila Velichová, doc., PhD.,  za ŠIOV-SCCF Ing. Gabriela Horecká, Mgr. Marta Marušincová a Ing. Daniel Ňarjaš.

      Na 1. mieste sa v kategórii „e-prezentácia“ umiestnila cvičná firma Čokafé z OA, Watsonova, Košice. Druhé miesto v kategórii  „e-prezentácia“  obsadila domáca CF BIKE WORLD a na treťom mieste  sa umiestnila CF Beast Fit z OA, Nevädzova,  Bratislava.

      V kategórii „slogan“ sa umiestnila na 1. priečke víťazov CF Trees and Gardens zo SOŠ-OA, Štúrova, Detva. Druhé miesto v kategórii „slogan“ obsadila CF Propagátor zo SŠ, Jarmočná, Modrý Kameň a na treťom mieste sa umiestnila CF NED Slovakia zo školy SSOŠP Zvolen.

      Na 1. mieste sa v kategórii  „logo“ umiestnila CF RetroVision zo SOŠ, Bystrická, Žarnovica. Druhé miesto v kategórii „logo“ obsadila CF BiCykle z OA, Tajovského, Banská Bystrica. V kategórii „logo“ 3. priečku dosiahla CF Najkrajší deň  zo SOŠ-OA, Štúrova, Detva.

      Špeciálnu cenu SCCF získala CF REstyled z OA, Watsonova, Košice.

      Všetkým zástupcom cvičných firiem srdečne gratulujeme a sme na vás hrdí.

      Veľtrh cvičných firiem poskytuje žiakom príležitosť riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov, komunikovať aj v cudzom jazyku a práve online priestor umožňuje prekonávať vzdialenosti a otvára nové možnosti spolupráce. Cvičná firma je mostom medzi teóriou a praxou. Žiakom umožňuje získať, ale aj zlepšiť finančnú gramotnosť, podnikateľské a digitálne zručnosti. Veríme, že aj 25. Žiarsky online veľtrh cvičných firiem nám ukázal nový rozmer spolupráce a možnosti, ako využiť príležitosť online vzdelávania.

      Prihlasene cvicné firmy

       

       

       

       

     • Olympiáda Mladý účtovník

     • Máme za sebou 1. kolo 23. ročníka Olympiády Mladý účtovník, ktoré sa uskutočnilo 23. marca 2021. Naši nádejní ekonómovia Zuzka Švaralová zo IV. A triedy, Katarína Barborová a Nikolas Mlčal z III. A triedy si v ňom zmerali svoje sily tentoraz v online prostredí. 30 najlepších postúpi do finálového kola o fantastické ceny. Na vyhodnotenie 1. kola čakáme. Veríme, že budú medzi finalistami a postúpia do finálového kola, ktoré bude
      v apríli.

      Žiaci končiacich ročníkov si tak zabezpečia prijatie na Fakultu riadenia a informatiky a Ekonomickú univerzita v Bratislave bez prijímacích skúšok.

      Gratulujeme a držíme palce!

       

     • Office management - prednáška

     • Aj počas dištančného vzdelávania sme mali možnosť zúčastniť sa online prednášky s pani Ing. Alenou Ševčíkovou, personalistkou DSA, na tému Práca asistenta/-ky, sekretára/-ky.

      Dozvedeli sme sa, že náplňou práce sekretára/-ky nie je len zdvíhanie telefónu, vybavovanie e-mailov a varenie kávy, ale aj napr. time management, back office management, plánovanie pracovných ciest na Slovensku i do zahraničia a organizovanie obchodných stretnutí.

      Dôležitá pri práci sekretára/-ky je samostatnosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti a team management.

      Získané vedomosti určite využijeme nielen v škole, ale aj v praxi vo firmách, kde sa zúčastňujeme na duálnom vzdelávaní.

      Na záver nám pani Ševčíková povedala o metóde 5P – pozitívny prístup a príjemné pracovné prostredie, ktorá sa dá využiť v práci aj v reálnom živote.

      Nikola Repiská a Radka Štefanková, I. A

     • DSA TIMES

     • THE WORLD BEST NEWSPAPER

      Prečo SOA DSA?

      Všetko dôležité sa dozviete v novom čísle DSA Times!

     • Prvý krok k zamestnaniu - správny životopis

     • Po skončení strednej školy vedú prvé kroky našich absolventov buď na vysokú školu, alebo priamo do zamestnania. A preto ich už od prvého ročníka pripravujeme na úspešné uplatnenie na trhu práce. Na hodinách slovenského jazyka sa žiaci v prvom ročníku naučia vytvoriť správny štruktúrovaný životopis, ako aj žiadosť o prijatie do zamestnania. Každý žiak si na online portáli profesia.sk vyhľadal ponúkané pracovné miesto v jeho študijnom odbore podľa miesta bydliska a na jeho základe vytvoril oficiálnu žiadosť o prijatie do zamestnania – práve tá je častokrát prvým dojmom, ktorý uchádzač na potencionálneho zamestnávateľa urobí.

      Veríme, že aj správna tvorba životopisu a spomínanej žiadosti pomôže našim absolventom v budúcom profesijnom živote. 

     • CESTA DO HLBÍN ŠTÚDIA PRÁVA

     • Dňa 04. 03. 2021 sa žiačky tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili online seminárov PRÁVNICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY. Celodenný program pod názvom CESTA DO HLBÍN ŠTÚDIA PRÁVA ukrýval zaujímavé prednášky. Najprv nám predstavili právo v každodennom živote - kde sa s ním stretávame a  ako vstupujeme do právnych vzťahov v bežnom dni. Dozvedeli sme sa niečo aj o trestnom práve  a o histórií práva a aj aký súvis má bosoráctvo s právom. Ukázali nám aj niečo z bežného života právnika/právničky a cestu za touto profesiou. Právnická fakulta Trnavskej univerzity má bohatý program pre študentov, ktorý nám z časti ukázali - zaujímavé prednášky, projekty ktoré zobrazujú aktuálnu situáciu na Slovensku ale aj vo svete. Workshop prebiehal cez platformu TEAMS od 9:30 do 16:00. Celý priebeh organizovali študenti fakulty. Na záver sme sa mali možnosť pýtať otázky, ktoré boli zamerané na vzdelávanie a študentský život. Po zúčastnení  na  workshope každý z nás získa certifikát o účasti. 

      Myslím si, že aj v mene ostatných dievčat, ktoré sa zúčastnili (Katarína Barborová, Zuzana Švaralová) môžem poďakovať za túto skúsenosť, ktorá bola pre nás prínostná.

      Eliška Imrišová, III.A

     • Správa osobných financií - beseda

     • Dňa 04. 03. 2021 sa konala online beseda s finančným poradcom zo spoločnosti Winners Group, Miroslavom Miškufom. Predstavil nám možnosti zabezpečenia dôchodku a šetrenia financií na dôchodok. Oboznámil nás s rozdielmi medzi I., II. a III. dôchodkovým pilierom. Ozrejmil nám možnosti zapojenia sa do II. a III. piliera. Taktiež nám povedal, pre koho je vstup do II. piliera povinný a pre koho dobrovoľný. Diskutovali sme o výhodách a nevýhodách dôchodkového systému na Slovensku a v európskych krajinách a porovnávali sme domáci a zahraničný dôchodkový systém. Diskutovali sme o správe osobných financií a možnosti investovania a sporenia s pomocou finančného poradenstva. Beseda bola veľmi prínosná a ukázala nám možnosti riadenia osobných financií z pohľadu  finančného poradcu.

     • ON-LINE VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM

     • Súkromná obchodná akadémia DSA, Námestie Matice slovenskej 23
      Žiar nad Hronom
      &
      Slovenské centrum cvičných firiem
      Bratislava

      Vás pozýva na

      ON-LINE VEĽTRH CVIČNÝCH FIRIEM

      Termín: 24. marec 2021

       

      Súťaže:

      • NAJ  LOGO
      • NAJ  SLOGAN
      • NAJ  ELEKTRONICKÁ PREZENTÁCIA

      on-line na platforme MS TEAMS

       

      Program:

      • 9:00 h              Otvorenie on-line VCF cez MS Teams
      • 9:15 h              Elektronické prezentácie cvičných firiem on-line cez MS Teams (online prezentácia 7 finálových e-prezentácií podľa užšieho výberu zostaveného na základe prihlásených cvičných firiem)
      • 12:00 h            Vyhlásenie výsledkov on-line cez MS Teams

      3 najlepšie cvičné firmy v každej súťažnej kategórii

      (čas vyhlásenia výsledkov môže byť upravený vzhľadom na počet prihlásených prezentujúcich cvičných firiem)

      Termín podania prihlášky do súťaží: 12. marec 2021

      Zaslanie prihlášky e-mailom na obidve adresy:

      • l.franczelova@gmail.com
      • gabriela.horecka@siov.sk

      Tešíme sa na Vašu účasť a na spoločné on-line stretnutie.

       

      Ing. Alexander Frič
      riaditeľ školy

      Link bude zaslaný účastníkom a publikovaný na stránke školy. 

      Prihláška do súťaží a pokyny